Masterplan for Guldager Idrætscenter (Bilag 1)

 

Masterplanen tager afsæt i et Guldager Idrætscenter, der i dag generelt fremstår som nedslidt og vedligeholdelsesmæssigt forsømt. Cafeteria-området er utidssvarende, og der er ikke lokale til at understøtte foreningslivet i form af sociale aktiviteter og samvær.

Breddeidrætsudvalget, nedsat af kulturministeren, konkluderer i sin rapport ”Idræt for alle” af marts 2009:

”Antallet af voksne og ældre idrætsaktive er steget kraftigt, og mange voksne efterspørger en mere fleksibel adgang til faciliteterne og muligheder for at supplere eller erstatte de traditionelle idrætsgrene med individuelle og motionsprægede træningsformer. Børn er fortsat den mest idrætsaktive del af befolkningen, og børns valg af idrætsaktiviteter er fortsat i overvejende grad præget af foreningsaktiviteter i de mest almindelige idrætsgrene. Der sker således en opdeling, hvor børn fortsat er afhængige af adgang til de traditionelle idrætsfaciliteter i nærområdet, mens voksne i stigende omfang også gør brug af andre aktører og selvorganiseret idræt. Foreningsidræt har dog fortsat stor udbredelse blandt voksne.”

Rapporten slår samtidig fast, at foreninger inden for de traditionelle idrætsgrene vil kunne sikre vækst ved at henvende sig til nye målgrupper, og der vil være et stort vækstpotentiale inden for fleksible og selvorganiserede idrætsaktiviteter. Brugerne stiller stigende krav til standarden af idrætsfaciliteterne. En speciel udfordring er fastholdelse af de 14 – 18-årige.

Endvidere fremhæves det i rapporten, at ”breddeidrætten desuden har en social dimension, som består af dens formidable evne til at skabe social sammenhængskraft og til at forene mennesker med forskellig baggrund i forpligtende fællesskaber”. ”Samtidig dyrker socialt udsatte grupper fortsat mindre idræt end resten af befolkningen. Netop disse grupper kan ellers have fordel af at høste de væsentlige kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster, som idrætsdeltagelse kan give”.

Guldager Idrætscenter ligger i centrum af Guldager, Sædding, Sønderris og Hjerting, hvor der sker kraftige udvidelser af boligområderne. Der er behov for idrætsanlæg i nærområderne indenfor de traditionelle idrætstilbud, og hvor Guldager Idrætscenter pga. de eksisterende rammer og centrale beliggenhed, naturligt fremstår som den lokale centerdannelse for vestbyen, og hvor rammerne udvikles til at imødekomme de nye efterspørgselstendenser, der er identificeret i den nævnte rapport. Samtidig vil centret med dens beliggenhed åbne for mange muligheder for gennem udvidelse og nytænkning at kunne tiltrække idrætsprojekter, som kan tilgodese målgrupper for sociale indsatser.

Skal foreningerne, der er tilknyttet Guldager Idrætscenter, fortsat have mulighed for at spille en aktiv rolle i de idræts-, samfunds- og sundhedsmæssige perspektiver, er der behov for en udviklingsplan, der på kortsigt gør centret nutidssvarende i forhold til det almindelige vedligeholdelsesniveau og i særdeleshed i forhold til opgradering af de lokalemæssige forhold som cafeteria, omklædningsrum, opvarmningsrum og socialt område og på langsigt anlæggelse af uden- og indendørs faciliteter, der kan dække de nævnte udviklingstendenser i efterspørgslen. 


Mission:

Sikre rammerne for at der kan tilbydes tidssvarende og efterspørgselsorienterede idræts-, kulturelle- og sundhedsfremmende aktiviteter for lokalområdets borgere fra Barn til Veteran fokuserende på breddeidræt/aktiviteter med plads til talentudvikling.

Visionen er (perspektiv 2030):

Guldager Idrætscenter er et lokalt og moderne idrætscenter for Esbjerg Vest, der danner rammerne for et mangfoldigt værested med udbud af Idræt for Alle og kulturelle aktiviteter, der er tidssvarende i indhold og struktur, og som på tværs af foreninger og alder skaber og udvikler kontakter, nærvær, omsorg og netværk.

 

0 – 2 år

3 – 6 år

+ 6 år

Opgradering/

Vedligehold

 • Maling indv. og udv.
 • Opdatering af cafeteriet – skal bl.a. udvides og åbnes op
 • Omklædning og toiletter opkvalificeres

 

 

 

Udbygning/

ombygning

 • Redskabsrum - hal og udendørs
 • Overdækning ml. hal 1 og 2
 • Bedre publikum faciliteter
 • Veteran miljø
 • Miljø til beach håndbold, -fodbold, -volley
 • Vand og toiletter ved tribunen
 • Vand ved veteranerne
 • Udvidelse af grønne arealer

 

 • Nyt indgangsparti
 • Sociale rum
 • Ekstra opvarmnings-rum/sal m. spejle
 • Børnerum
 • Klubrum/hus
 • Rumopdeling af eksiterende haller – ifm dagaktiviteter
 • Lokaler til kulturaktiviteter

 

 

Nybyg/

nyetablering

 • Tennis bane
 • Kunststofbane (fodbold) evt. overdækket
 • Multibaner
 • Løberuter – nogle med lys
 • Hjerteruter
 • Lys på udendørs arealer
 • Torv og læskure på grønne arealer
 • Danse pavillon
 • Panna baner

 

 • Fitness
 • BMX-bane
 • Skating baner
 • Tarzan bane

 

 

 

 • Multihal/hal 3
 • Koldhal til indendørs fodbold og andet (fx kroket)
 • Overnatningsmulig-hed

 

 

 

Andet

 • Bybusrute helt op forbi hallerne
 • Flere P-pladser
 • Omlægning af Præstemarksvej, så den går bag om hallerne. Med cykelsti.
 • Nye idrætsgrene og klubber

 

 • Sti system fra de omliggende boligområder
 • SFO aktiviteter
 • Børnehave (fast)
 • Udflytter børnehave med pavilloner
 • Integreret institution

 

 • Kursusvirksomhed
 • Konferencecenter
 • Højskole aktiviteter
 • Idrætsefterskole

 

 

Yderligere information