Breddestrategi for SGI Håndbold

(Udarbejdet November 2012)

 

Erfaringer

Gode erfaringer

Mindre gode erfaring

 • Fællestræninger i nogle afdelinger (1, 2 og 3 hold træner sammen)
 • Fællestræninger på tværs af alder i nogle afdelinger 
 • 3 fællesstævner hvor alle er med 
 • Totalhåndbold i børnerækkerne
 • Håndboldskole i sommerferien
 • Vi har mistet mange spillere grundet for høje krav til træningsmængde og intensitet
 • Manglende ressourcer på trænersiden
 • Enkeltpersoner har haft for meget magt
 • For få trænere fra egen ungdomsrække
 • Vi har været for passive ift. rekrutteringen i Senior afdelingen

 

Fremadrettet vil vi bruge følgende erfaringer:

  • Håndboldskolen er kommet for at blive
  • Fortsat træning på tværs af alder og niveau
  • Vi skal i højere grad sørge for at afdelingerne styres gennem afdelingsledelsen, og ikke gennem dem der råber højest!
  • Trænere bør i mindre grad rekrutteres blandt forældre, og i højere grad fra ungdomsrækken


Afklaring og målsætning

A. Afklaring

 • Vi definerer en breddeudøver som en spiller der ønsker at spille håndbold på et niveau, hvor der samtidig er plads til andet
 • Målgruppen er alle, der har lyst til at spille håndbold i alle aldre.
 • De drivende kræfter i andre klubber, der arbejder med breddeudvikling indenfor samme sport er:
   • Det lokale sammenhold
   • Der er plads til alle
   • Forældreopbakning og samarbejde
   • Åbenhed
   • Rejser

B. Vision, mål og strategi
 
 • SGI Håndbold har følgende vision for breddearbejdet:
”At vi har et attraktivt tilbud til alle der gerne vil spille håndbold”
 
 

Sportslige mål for Breddeområdet – kort sigt (1-2 år)

Sportslige mål

Strategi1.  Ved sæsonstart Maj 2013 skal der være mindst 1 breddehold i U14 piger


 • Der skal rekrutteres en træner, gerne fra vores egen ungdomsrække, senest 1. April 2013
 • Vi afholder forældremøde for 2. års U12  Februar / Marts 2013. Formålet her er at informere om forestående sæson
 • Træning skal tilrettelægges som breddehåndbold mht. mængde og intensitet. Tag udgangspunkt i ’Den Røde Tråd’ og DHF’s ART. Skal være klar inden April 20132.  Ved sæsonstart Maj 2013 skal der være mindst 1 breddehold i U14 drenge 

 
 • Der skal rekrutteres en træner, gerne fra vores egen ungdomsrække, senest 1. April 2013
 • Vi afholder forældremøde for 2. års U12  Februar / Marts 2013. Formålet her er at informere om forestående sæson
 • Træning skal tilrettelægges som breddehåndbold mht. mængde og intensitet. Tag udgangspunkt i ’Den Røde Tråd’ og DHF’s ART. Skal være klar inden April 2013

 

 

3.  Ved sæsonstart Maj 2013 skal der være mindst 1 breddehold i U18 Piger  


 • Der skal rekrutteres en træner, gerne fra vores egen ungdomsrække, senest 1. April 2013
 • Træning skal tilrettelægges som breddehåndbold mht. mængde og intensitet. Tag udgangspunkt i ’Den Røde Tråd’ og DHF’s ART. Skal være klar inden April 2013
 • Information på ungdomsuddannelse steder august 2013

 

 

4.  Håndbold fitness. En kombination af løbetræning, styrketræning og totalhåndbold. Opstart September 2013  


 • Der skal udpeges en ansvarlig, der i samarbejde med konsulent fra JHF er ansvarlig for opstart. Udpeges inden 1. April 2013
 • Der udpeges en tovholder, der er ansvarlig for aktiviteter. Senest 1. Juli 2013
 • Der skal rekrutteres kvalificeret instruktør til løbetræning og styrketræning. Senest 1. Juli 2013
 • Der skal findes hal-tid august 2013
 
 

Sportslige mål for Breddeområdet – lang sigt (3-5 år)

Sportslige mål

Strategi1.  Vi skal have minimum 1 breddehold i U16 til U18 afdelingerne.  Senest Maj 2015 

 


 • Vi skal skabe et attraktivt breddemiljø der bliver kendt i hele regionen. Stikord Sociale arrangementer, fornuftige træningstider, træning sammen med andre breddehold (maj 2014)
 • Fokus på rekruttering af trænere i god tid inden sæsonstart marts 2013
 • Samarbejde med Team Esbjerg UH og UH Esbjerg. Marts 2013

 


2.  Vi skal have alle trænere på kursus. Minimum 2 moduler pr. sæson. Senest sæsonstart 2016

 
 • Minimum 2 Interne trænerkurser pr sæson. Senest sæsonen 2013 - 2014 (april 2014) 
 • Tydeliggør muligheden for eksterne kurser via hjemmeside, email, infoskærm i hallen. Opstart inden 1. Januar 2013 
 • Oprette et trænerforum på hjemmesiden inden 1. januar 20133.  Få integreret håndboldfitness, så det bliver en familiebegivenhed, man kan dyrke sammen på sit niveau. (maj 2016)  

 


 • Prøve at få uddannet nogle håndboldfitness-instruktører, så vi også på den led er foregangsklub i kredsen mht. miljø og kvalitet – august 2015
 
 
 
3. Organisatorisk

A. Mål


Organisatoriske mål for Breddeområdet – kort sigt (1-2 år)

Organisatoriske mål

Strategi1.  ”Den Røde Tråd” for børneafdelingen revideres og offentliggøres. Inden 1. januar 2013 

 


 • Der skal udpeges en ansvarlig gruppe inden 1. oktober 2012
 • Ansvarlig for børneafdeling leder gruppen – November 2012
 • Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse for ansvarlig leder Oktober/november 2012
 • Med udgangspunkt i BTU (DHF’s Børne Træner Uddannelse)
 • Offentliggøres på hjemmesiden inden 1. januar 2013

 


2.  Inden sæsonstart 2014 skal vi have minimum 1 ungdomsspiller som træner i hver børneafdeling.

 

 • Opsøgende arbejde i ungdomsafdelingerne for rekruttering af ungdomsspillere til at være trænere i børneafdelingen. Opstart 1. oktober 2012
 • Facebookgruppe og hjemmeside opdateres med info hvor vi søger spillere fra ungdomsafdelingerne som hjælpetrænere i børneafdelingen.  Senest December 2012Organisatoriske mål for Breddeområdet – lang sigt (3-5 år)

Organisatoriske mål

Strategi1.  ”Den Røde Tråd” for Ungdomsrækken og Seniorer udarbejdes og offentliggøres. Senest 1. januar 2015 

 

 

 • Der skal udpeges en ansvarlig gruppe for rød tråd for ungdomsrækken og senior inden september 2014        
 • Med udgangspunkt i BTU (DHF’s Børne Træner Uddannelse)
 • Offentliggøres på hjemmesiden. Senest 1. januar 2015


B. Ressourcemæssige krav

 • Nødvendige kompetencer på det organisatoriske niveau.
  • lederskab
  • social indstilling
  • åbenhed
  • engagement
  • koordinator
  • kontaktskaber
  • opstarter
  • afslutter
  • kende håndboldklubbens struktur til bunds
  • kendskab til ATK
  • håndboldfaglig indsigt.
 
 • Nødvendige kompetencer i trænerstaben.
  • ”Den Røde Tråd” belyser hvilke forventninger og krav der stilles til trænere i enkelte afdelinger.
1. Lyst 
2. Social indstilling
3. Vedholdenhed og Overblik
4. Tålmodighed og Engagement
5. Samarbejdsvilje 

  • Trænerne skal uddanne sig indenfor AT (5-14 år) Med ‘Aldersrelateret træning’ (AT 5-14 år) ønsker vi at optimere træning og aktiviteter i børne- og ungdomshåndbolde. AT-materialerne er udviklet i samarbejde med Team Danmark.

 • Andre nødvendige ressourcer der skal være til rådighed
  • Udbyde forskellige former for kurser for holdlederen / ledere, evt. optapening, lederkurser med fokus på sportsforeninger, førstehjælp og andre lederkurser.
 
 •  Krav/plan for efteruddannelse
  • Trænerdatabase med uddannelses – og drømmeoplysninger. Dette skal bruges for at kunne tilbyde træneren, den hjælp vedkommende har brug for, og et overblik over trænerkapaciteten, så vi kan hjælpe og lære af hinanden.
 
 
 • Ansvaret for breddepolitikken er placeret hos klubbens næstformand.
 • Ansvaret for implementering af talentstrategien er placeret hos breddekoordinatorerne. 


C. Træningsmiljø/faciliteter

 • Følgende træningsmiljø stilles til rådighed, således at den aktive konstant motiveres mod fremgang:
  • 2 haller
  • Opvarmingsrum
  • Styrkerum
  • Klublokale
  • Mødelokale
 
 • Breddearbejdet kræver følgende faciliteter:
  • Indbydende faciliteter (Hal, cafeteria, omklædningsrum, materialerum og mødelokaler)
  • Tilgængelighed med offentlige transportmuligheder
 
 • Klubbestyrelsen har følgende strategi for udvikling af de faciliteter der ikke lever op til kravene:
 
 • "Bredden" har følgende forpligtigelser overfor klubben/øvrige medlemmer:
  • At spillerne forstår, at man er en del af en større enhed
  • Være rollemodeller overfor klubbens øvrige medlemmer
  • Deltage i træning, kampe og stævner
  • Være loyale i udsagn om klubben i det offentlige rum
  • Være del af de forskellige arrangementer, der kræver deres tilstedeværelse
  • Forældreopbakning i børne og ungdoms afdelingerne
 
 

D. Økonomi

 • Følgende økonomiske ressourcer kræves for at realisere SGI Håndbolds breddestrategi:
 

          2013

          2014

          2015

          2016

          2017

Løn / befordring

225.000

300.000

300.000

400.000

400.000

Uddannelse

20.000

30.000

30.000

80.000

80.000

Træningslejre

0

0

0

0

0

Stævnedeltagelse

225.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Materialer

200.000

225.000

250.000

300.000

400.000

Vesterhavscup

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

Venner (Indkomst)

60.000

?

 

 

 

Turneringsudg.

225.000

?

 

 

 

Elitestævne /  Håndboldskole

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

Kommunale  støttekroner /    Halleje

45.000

0

40.000

135.000

30.000

150.000

20.000

200.000

20.000

250.000

Sponsorer

250.000

300.000

300.000

325.000

325.000

Kontingent

300.000

260.000

240.000

240.000

240.000

Tilskud fra Elite-afdelingerne

0

0

0

0

0

 
  
 • Klubbestyrelsen har følgende strategi for at øge klubbens indtægtsside/minimere udgiftssiden :
  • Vi følger budgettet, og er generelt økonomisk ansvarlige.
  • Ingen afdelinger kan bruge penge uden bestyrelsens accept.
  • Disciplin 
 
 

E. Rekruttering/-fastholdelse af bredden

 

 • Klubbestyrelsen forholder sig på følgende måde når det gælder rekruttering af spillere fra andre klubber:
  • Vi ønsker ikke at ”fiske” spillere fra andre klubber, og går derfor ikke aktivt ud for at rekruttere spillere fra disse klubber.
  • De spillere der af egen vilje ønsker at skifte til vores klub, er velkomne.
 

 

 • Vi fastholder breddeudøverne ved at iværksætte følgende tiltag:
  • Som breddeudøver skal man føle sig velkommen, og spillerne skal vide at der er brug for dem.
   • Håndboldskolen er kommet for at blive
   • Fortsat træning på tværs af alder og niveau
   • Vi udarbejder nogle forældrespilleregler i ”Den Røde Tråd”. Dette for at undgå problem hvor dem der råber højest, er dem der bestemmer. Senest 1. Januar 2015 for alle afdelinger.
 
 •  Vi skaber en overgang fra bredde til talent/elitegruppe – og omvendt ved at gennemføre følgende tiltag:
  • De breddespillere, der udviser fagligt kvalitet, vilje og er fysiske robuste får lov til at træne med talentgruppen i en periode for at vurdere spillerens potentiale. Oprykningen sker i samarbejde med forældrene, talentkoordinatoren, træneren og spilleren.
  • Bredde-spillerne træner oftere og oftere med talentholdene og deltager sporadisk i diverse træningskampe / kampe på højere niveau.
  • Træning på tværs af alder og niveau synliggør sammenhæng afdelingerne i mellem.
  • Klubben skal stille ressourcer til rådighed for at kunne hjælpe udøveren til at tackle evt. modstand. Vi skal i klubben have uddannet vores egen mental-coach, som kan hjælpe til ovenstående opgave.
  • Sørge for at spillerne får oparbejdet en vilje og robusthed, der gør dem stærk og tålmodig, i forhold til at vente til det rigtige øjeblik, med at gribe sin chance)
  • Sørge for at spillerne får oparbejdet den nødvendige styrke, der ikke alene gør dem holdbar, men også værdig udfordrende i mand til mand situationerne i seniorafdelingen på eliteniveau
  • Udvikle færdigheder, tålmodighed, parathed og vilje til at kæmpe med 10 andre årgange internt i klubben, når man rykker op i seniorafdelingen
  • Tage ansvar for sig selv og andre
   

F. Kommunikation 

 
 • I forhold til breddearbejdet, ønsker klubben at håndtere pressen og nyhedsformidling samt sponsorer og interessenter ved at :
  • Stille os til rådighed for pressen, sponsorer og andre interessenter.
  • Nyhedsbrev, hver 14. dag startende november 2012
  • Vi ønsker at være opsøgende mht. at synliggøre vore mange aktiviteter.

 

 • Klubbens bestyrelse og nøglepersoner udtaler sig i forhold til breddearbejdet.
 • Afdelingerne er selv ansvarlige for at formidle nyheder og oplevelser til bestyrelsen
 • Den interne kommunikation til idrætsudøvere, trænere, forældre og medlemmer foregår via Facebook.com, hjemmeside og E-mail
 • Mht. intern kommunikation er afdelingerne selv ansvarlige for at formidle nyheder og oplevelser til webmaster / ansvarlige
 • Klubbens breddestrategi skal offentliggøres på hjemmesiden. Revideres 2 ganger årlig. (1. januar 2013 første gang herefter juni / december)
 

4. Sociale tiltag

 • Vi ønsker at skabe et så nuanceret klubliv som overhovedet muligt, hvor alle kan opleve et idrætsfaglig og et trænings- og konkurrencemæssigt fællesskab. 
  • Klubben fortsætter næste sæson med at afholde håndboldskoler og – camps. (August 2013)
  • Klubben arranger klubaftner med forskellige interessenter
  • Klubben deltager så vidt muligt i de samme stævner
  • Klubben afholder ”Super Søndag”
  • Ovenstående indarbejdes i årsplanen, som udarbejdes hvert år i maj måned

 

5. Forventninger til hinanden

 

A. Krav til de aktive

 • Følgende særlige krav stilles til breddegruppen
  • At spillerne forstår, at man er en del af en større enhed
  • Være rollemodeller overfor klubbens øvrige medlemmer
  • Deltage i træning
  • Være billedet ud mod omverdenen
  • Være loyale i udsagn om klubben i det offentlige rum
  • Være del af de forskellige arrangementer, der kræver deres tilstedeværelse
  • Forældreopbakning i børne og ungdoms afdelingerne

  

 • Konsekvens (hvis kravene ikke efterleves)
  • Dialog og evt. påtale fra træner / afdelingsledelse

 

B. Støttekoncept

 • Klubbens støttekoncept er foreningen ”SGI-håndbolds venner” – Økonomisk bidrag, hjælp til stævner og andre arrangementer.
 • Alle hold tilbydes tre stævner (fire med Vesterhavs Cup) årligt, hvor klubben betaler holdgebyr og udgifter for trænere og ledere. Talentholdene kan for egne midler tage til yderligere stævner. Klubben betaler for turneringsudgifter, dommere, tøj, materialer (harpiks, tape, isposer etc.)

6. Overordnet handlingsplan

 

(Opgaver med Fed skrift er delmål)

                                   Opgaver

Hvornår

   

Opsøgende arbejde i ungdomsafdelingerne for rekruttering af  ungdomsspillere til at være trænere i børneafdelingen

 Oktober 2012

Der skal udpeges en ansvarlig gruppe (rød tråd i børneafdelingen, som skal revidere og offentliggøre) inden

 Oktober 2012

Facebookgruppe og hjemmeside opdateres med info hvor vi søger spillere fra ungdomsafdelingerne som hjælpetrænere i børneafdelingen.  Senest

 November 2012

Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse for ansvarlig leder for børnegruppen

 November 2012

Udpege ansvarlig leder for børnegruppen

 November 2012

Nyhedsbrev, hver 14. dag startende

 November 2012

Synliggørelse af breddestrategi på hjemmesiden

 Januar 2013

Tydeliggør muligheden for eksterne kurser via hjemmeside, email, infoskærm i hallen. Opstart inden

 Januar 2013

”Den Røde Tråd” for børneafdelingen revideres og offentliggøres

 Januar 2013

Oprette et trænerforum på hjemmesiden inden

 Februar 2013

Vi afholder forældremøde for 2. års U12  Februar / Marts 2013. Formålet her er at informere om forestående sæson

 Februar 2013

Fokus på rekruttering af trænere i god tid inden sæsonstart

 Marts 2013

Samarbejde med Team Esbjerg UH og UH Esbjerg

 Marts 2013

Der skal udpeges en ansvarlig, der i samarbejde med konsulent fra JHF er ansvarlig for opstart. Udpeges inden

 April 2013

Træning skal tilrettelægges som breddehåndbold mht. mængde og intensitet. Tag udgangspunkt i ’Den Røde Tråd’ og DHF’s ART. Skal være klar inden

 April 2013

Der skal rekrutteres en træner, gerne fra vores egen ungdomsrække

 April 2013

Udarbejdelse af årsplan

 Maj 2013

Ved sæsonstart Maj 2013 skal der være mindst 1 breddehold i U14 piger

 Maj 2013

Ved sæsonstart Maj 2013 skal der være mindst 1 breddehold i U14 drenge

 Maj 2013

Ved sæsonstart Maj 2013 skal der være mindst 1 breddehold i U18 Piger

 Maj 2013

Revision af breddestrategi

 Juni 2013

Der udpeges en tovholder, der er ansvarlig for fitnessaktiviteter

 Juli 2013

Der skal rekrutteres kvalificeret instruktør til løbetræning og styrketræning. Senest

 Juli 2013

Information på ungdomsuddannelsessteder

 August 2013

Der skal findes hal-tid

 August 2013

Håndboldskoler og – camps

 August 2013

Håndbold fitness. En kombination af løbetræning, styrketræning og totalhåndbold. Opstart

 September 2013

Revision af breddestrategi

 December 2013

Minimum 2 Interne trænerkurser pr sæson. Senest sæsonen 2013 - 2014

 April 2014

Vi skal skabe et attraktivt breddemiljø der bliver kendt i hele regionen

 Maj 2014

Inden sæsonstart 2014 skal vi have minimum 1 ungdomsspiller som træner i hver børneafdeling

 Maj 2014

Der skal udpeges en ansvarlig gruppe for rød tråd for ungdomsrækken og senior inden

 September 2014

Forældrespilleregler i ”Den Røde Tråd” for alle afdelinger

 Januar 2015

”Den Røde Tråd” for Ungdomsrækken og Seniorer udarbejdes og offentliggøres

 Januar 2015

Vi skal have minimum 1 breddehold i U16 til U18 afdelingerne

 Maj 2015

Prøve at få uddannet nogle håndboldfitness-instruktører, så vi også på den led er foregangsklub i kredsen mht. miljø og kvalitet

 August 2015

Vi skal have alle trænere på kursus. Minimum 2 moduler pr. sæson

 Maj 2016

Få integreret håndboldfitness, så det bliver en familiebegivenhed, man kan dyrke sammen på sit niveau

 Maj 2016

 

Yderligere information